Pomiń nawigację
Komunikat

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje o wynikach oceny projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Ocena projektów była jednoetapowa i została przeprowadzona w oparciu o kryteria wyboru projektów stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów. Każdy wniosek podlegał ocenie w formie panelu z udziałem dwóch członków oceniających oraz przewodniczącego panelu.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie wynosiła 15. Jednocześnie, minimalna liczba punktów umożliwiająca rekomendację projektu do dofinansowania wynosiła 10 punktów, przy czym projekt musiał uzyskać co najmniej minimum punktowe wymagane w danym kryterium. Oznacza to, że projekt, który otrzymał 10 pkt lub więcej, ale nie spełnił wszystkich kryteriów, nie mógł znaleźć się na liście projektów wybranych (rekomendowanych) do dofinansowania.

Rekomendacja wniosku do dofinansowania nie jest równoznaczna z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Po rozstrzygnięciu naboru PARP przeprowadza weryfikację dokumentów i oświadczeń złożonych przez wnioskodawców.

Zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu wyboru projektów każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Cel finansowania:

Wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji

Zobacz także:
 • 7 września 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 10 października 2023

  Start składania wniosków

 • 19 grudnia 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

82 781 PLN

Miejsce realizacji projektu

makroregion Polski Wschodniej

Zasięg terytorialny projektu

Polska Wschodnia

Dla kogo

MŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

 • Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji; 
 • Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach I Etapu działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minims.

Kto może otrzymać dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

W etapie I kosztem kwalifikowalnym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Dodatkowe informacje

Autodiagnoza

Zachęcamy do sprawdzenia obecnego potencjału Państwa przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzenia rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Link do ankiety

Wideo

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

82 781 PLN

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Wnioskodawca, który chce złożyć wniosek o dofinansowanie do działania 1.3 FEPW, powinien spełnić warunek, zgodnie z którym przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o doświadczenie przedsiębiorstwa w tematyce GOZ, to Działanie 1.3 FEPW jest adresowane zarówno do firm początkujących w tym zakresie jak i zaawansowanych w tematyce GOZ.

Zgodnie z opisem przedmiotowego kryterium oceniany jest potencjał ekspercki wykonawcy, tzn. weryfikowane będzie, czy do przygotowania modelu GOZ-transformacji wykonawca wskazał co najmniej jednego eksperta, który spełnia łącznie warunki minimalne określone w kryterium. W tym kryterium oceniany jest potencjał ekspercki Wykonawcy. Na tej podstawie możliwe są dwie sytuacje:

 1. Wykonawca posiada eksperta o wskazanych wymaganiach, który jest zatrudniony u Wykonawcy i jego doświadczenie jest wykazane we wniosku o dofinansowanie.
 2. Wykonawca nie dysponuje ekspertem o wskazanym potencjale i nawiązuje współpracę z osobą o wskazanym doświadczeniu, która przygotuje Model biznesowy GOZ- transformacji. Doświadczenie eksperta również zostaje opisane we wniosku o dofinansowanie.  Należy wziąć pod uwagę dane potrzebne do wypełnienia części wniosku dot. Doświadczenie eksperckie wykonawcy, gdzie należy wskazać imię i nazwisko eksperta, wykształcenie, tytuł , stanowisko oraz część dotycząca doświadczenia w przygotowaniu dokumentów związanych z GOZ, doświadczenia w przeprowadzeniu audytów z zakresu GOZ oraz doświadczenie we wdrożeniu GOZ. Dla oceny przedmiotowego kryterium jest więc kluczowe wskazanie potencjału konkretnego eksperta w zakresie GOZ, którym dysponuje Wykonawca.  Potencjał ekspercki Wykonawcy powinien zostać udokumentowany tak aby potwierdzić wymagania określone w kryterium. Dokumentujemy potencjał wskazanego eksperta, nie Wykonawcy jako firmy.

Nie, nie ma obowiązku składania wniosków o dofinansowanie w II Etapie działania tj. „Wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji”.

PARP rekomenduje jednak podejście do projektu w sposób kompleksowy. Wnioskodawca planujący GOZ-transformację, powinien w pierwszym etapie przeprowadzić audyt przedsiębiorstwa oraz otrzymać rekomendacje odnośnie działań związanych z wdrożeniem rozwiązań GOZ a następnie przejść do etapu wdrożenia tych rekomendacji.  

Jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Beneficjentowi ofertę lub która zawarła z Beneficjentem umowę związaną z realizacją Projektu dotyczącą opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model gospodarczy (dalej „GOZ”), w którym przy zachowaniu warunku wydajności: 

- wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana lub/i

- ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie).

Ocenie podlega potencjał ekspercki wykonawcy, tzn. weryfikowane będzie, czy do przygotowania modelu GOZ-transformacji wykonawca wskazał co najmniej jednego eksperta, który spełnia łącznie poniższe warunki minimalne: 
a) posiada udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 2 dokumentów związanych z GOZ, np. studia wykonalności, model biznesowy GOZ, 
b) posiada udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 audytów z zakresu GOZ tematycznie lub branżowo odpowiednich dla profilu działalności wnioskodawcy, której dotyczył będzie model GOZ-transformacji oraz posiada doświadczenie we wdrożeniu wyników audytu z zakresu GOZ, - w ciągu ostatnich 5 lat od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Ocena przeprowadzana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami oraz na podstawie dokumentów przedłożonych na potwierdzenie zakresu i prawidłowości wykonanych usług.

Ocena projektu prowadzona jest w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów, stanowiących załącznik nr 1 do RWP. Ocena jest jednoetapowa. Ocena dokonywana jest przez członków oceniających, którzy wchodzą w skład KOP. Ocena dokonywana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 (jeśli wnioskodawca był wezwany do ich złożenia).

W ramach I etapu Działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Rezultatem I etapu jest opracowany model biznesowy GOZ-transformacji, który jest możliwy do wdrożenia w II etapie Działania 1.3 FEPW.

Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

 • Etap I - Opracowanie Modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • Etap II – Wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Etap I jest obowiązkowy aby aplikować do etapu II.

Model biznesowy GOZ-transformacji – model biznesowy funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki obiegu zamkniętego; dokument strategiczny opracowany w wyniku realizacji Projektu, rozumiany jako dokument zawierający wnioski z przeprowadzonego audytu przedsiębiorstwa oraz rekomendacje odnośnie działań związanych z wdrożeniem rozwiązań GOZ w przedsiębiorstwie, sporządzony na wzorze zgodnym załącznikiem nr 4 do RWP;

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum